Liên hệ

GIẢI PHÁP SỐ HÓA DI SẢN VĂN HÓA

Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của Di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước củDi sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của Di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta (Luật di sản văn hoá), có sức mạnh nội sinh tiềm tàng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.a nhân dân ta (Luật di sản văn hoá), có sức mạnh nội sinh tiềm tàng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

  • 40.000 di tích được kiểm kê (trong đó có gần 10.000 di tích cấp tỉnh, thành phố, 3.463 di tích quốc gia, 95 di tích quốc gia đặc biệt)
  • 61.669 di sản văn hóa phi vật thể (trong đó 249 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia)
  • 161 bảo tàng
  • 142 bảo vật quốc gia và trên 3 triệu tài liệu, hiện vật
  • 8 di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, 12 di sản văn hoá phi vật thể và 7 di sản tư liệu được UNESCO

Số hóa 3D địa hình, mặt bằng tổng thể bằng không ảnh (công nghệ photogrammetry pipeline)

Phương pháp dựng 3DVR-360 nội thất, ngoại thất
Phương pháp dựng 3DVR-360 là phương pháp áp dụng trong công tác dựng hình ảnh nội thất các di tích lịch sử, như: Nội thất các đình, chùa

Phương pháp scan 3D vật thể

 

Phương pháp xây dựng Quỹ đạo + 3D points trong không gian hẹp

Kiến trúc hệ thống